Menu Logowanie

Informacja dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych i rachunków powierniczych o ustawowym systemie gwarantowania depozytów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2011Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kazimierzu Dolnym z dnia 20 stycznia 2011r.

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym , tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad:

  1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:

  • osoby fizyczne;

  • osoby prawne;

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

  1. W przypadku rachunków bankowych prowadzonych dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej – deponentem jest ta spółka.

  2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jednego deponenta najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku.

  3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową).

  4. W przypadku rachunków wspólnych każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 000 euro.

  5. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także:

  • należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

  1. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez:

  • Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna);

  • banki;

  • spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

  • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;

  • narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;

  • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;

  • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne powszechne towarzystwa emerytalne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;

  • członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów.

  1. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO