Menu Logowanie

Opłaty i prowizje w obrocie dewizowym

1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH OSÓB FIZYCZNYCH
VI.1.1.Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej waluty0,00 zł
VI.1.2.Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej waluty0,00 zł
VI.1.3.Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych0,00 zł
VI.1.4.

Wypłata gotówkowa w walucie nieawizowana do równowartości 10.000,00 zł

0,00 zł
 Uwaga: opłaty pobiera się za: 
 a) wypłaty w walucie nieawizowane powyżej kwoty określonej w pkt. VI.1.4 – opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty10,00 zł
 b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta termonie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywiste likwidacji lokaty 10,00 zł
VI.1.5Przelew na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w Banku0,00 zł
VI.1.6Wyciąg z konta bankowego 
 a) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek0,00 zł
 b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na teremie kraju: 
 – raz w miesiącu lub rzadziej0,00 zł
 – częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę5,00 zł
 

c) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granicami kraju za każdą przesyłkę:

 
 -listem zwykłym5,00 zł
 – listem poleconym10,00 zł
VI.1.7Likwidacja rachunku walutowego0,00 zł
2. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH
VI.2.1.Otwarcie rachunkubez opłat
VI.2.2.Prowadzenie rachunku – dla każdej waluty – miesięcznie25,00 zł
VI.2.3.Wpłata gotówkowabez opłat
VI.2.4.Wypłata gotówkowa w walucie nieawizowana do równowartości 10.000,00 złbez opłat
 Uwaga: opłaty pobiera się za: 
 a) wypłaty w walucie nieawizowane powyżej kwoty określonej w pkt. VI.2.4 – opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty10,00 zł
 b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta termonie odbioru gotówki lub w przypadku lokat terminowych w dniu rzeczywiste likwidacji lokaty10,00 zł
VI.2.5Przelew na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w tej samej jednostce Bankubez opłat
3. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
VI.3.1.1. Przekazy ekspresowe w obrocie dewizowym, otrzymane z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:
 a) przelew SEPA0,00 zł
 b) przelewy regulowane30,00 zł
 c) polecenia wypłaty20,00 zł
 

d) Opłata „Non-STP” – opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:

– kod BIC banku beneficjenta lub

– numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt VI.3.1.c).

30,00 zł
 

e) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A.

85,00 zł + koszty banków trzecich
VI.3.2.2. Przekazy importowe w obrocie dewizowym: 
 a) polecenie przelewy SEPA

2,60 zł

 b) polecenie przelewu w walucie obcej30,00 zł
 

c) polecenia wypłaty

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt VI.3.2.i), w przypadku opcji kosztowej „OUR”

20,00 zł
 

d) opłata „Non-STP” – opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty:

– kodu BIC banku beneficjenta lub

– numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt VI.3.2.c).

30,00 zł
 e) walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS30,00 zł
 

f) realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ” pilnym” w EUR, USD i GBP

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgonie z pkt VI.3.2.b) i c).

100,00 zł
 g) zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonanie na zlecenie BS85,00 zł + koszty banków trzecich
 

h) wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym

Uwaga: przekazane wyłącznie w formie elektronicznej

10,00 zł
 i) zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane ” z góry” od poleceń wypłaty50,00 zł do 5.000 EUR 80,00 zł powyżej 5.000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej
VI.3.3Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym85,00 zł + koszty banków trzecich

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO