Menu Logowanie

Prowizje i opłaty do kredytów

IV.1Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt (pobierana przy składaniu wniosku)
 a) od 1.000 zł do 4.999 zł50,00 zł
 b) od 5.000 zł do 9.999 zł100,00 zł
 c) od 10.000 zł do 49.999 zł200,00 zł
 d) od 50.000 zł do 99.999 zł300,00 zł
 e) od 100.000 zł do 499.999 zł500,00 zł
 f) od 500.000 zł1000,00 zł
 g) preferencyjny – z dopłatami ARiMR oraz PRZYMROZKI 2017bez opłat
 h) z dotacją na zakup kolektorów słonecznych1,00 %
 i) Unia Biznes, Unia Super Biznes i Unia Mega Biznes oraz UB i USB 2015100,00 zł
IV.2Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
IV.2.1.Osobom fizycznym:
 a) kredyty gotówkowe sezonowe3,50%
 b) kredyty gotówkowe do 1 roku5,00%
 c) kredyty gotówkowe powyżej 1 roku6,00%
 d) kredyty na cele płatnicze6,00%
 e) z dotacją na zakup kolektorów słonecznych2,00 %
 f) kredyty mieszkaniowe „Twoje Cztery Kąty”1,50 %
 g) pozostałe kredyty dla osób fizycznych
 – do 1 roku2,25 %
 – od 1 roku do 3 lat2,15%
 – powyżej 3 lat1,95%
 Uwaga: obniża się prowizję o 0,5 % dla klientów, dla których wpływa co miesiąc wynagrodzenie (emerytura) netto na rachunek prowadzony w Banku. Nie dotyczy kredytów i limitów w ROR
h) kredyt konsumpcyjny ŚNIEŻYNKA1,00%
IV.2.2.Podmiotom instytucjonalnym:
 a) do 1 roku2,25%
 b) powyżej 1 roku2,15%
 c) na wznowienie produkcji rolnej oraz kredyty PRZEDNÓWEK i PRZYMROZKI 20172,00%
Uwaga:
Podwyższa się prowizję o 0,50 % Klientom, którzy w dniu złożenia wnioski kredytowego nie posiadają w Banku rachunków rozliczeniowych lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz tym Klientom Banku, którzy nie posiadają obrotów na tych rachunkach.
 d) kredyty preferencyjne – z dopłatami ARiMR1,00 %
 e) Unia Biznes i Unia Super Biznes1,50 %
 f) Unia Mega Biznes4,00 %
 g) UB i USB 2015
 – do 99.999 zł1,50%
 – od 100.000 zł1,00%
IV.3Prowizja za administrowanie kredytem preferencyjnym – z dopłatami ARiMR, pobierana w roku następnym po udzieleniu kredytu.1,00 %
IV.4Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń, awali.
 a) na okres do 1 roku1,00 %
 b) na okres od 1 roku do 2 lat1,50 %
 c) na okres od 2 do 3 lat2,00 %
 d) na okres powyżej 3 lat3,00 %
IV.5Prowizja od kredytu w rachunku rozliczeniowym i oszczędnościowo- rozliczeniowym (od każdego przyznanego lub przedłużonego kredytu).2,25 %
IV.6Prowizja od limitu w ROR udzielonego posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (od każdego przyznanego i przedłużonego limitu oraz od kwoty podwyższonego limitu).2,25 % min. 10,00 zł
IV.7Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności Banku z tytułu udzielonych kredytów – prolongata (nie dłużej niż do 12 miesięcy).
 a) do 5.000,00 zł – prolongata do 6 miesięcy80,00 zł
 – prolongata powyżej 6 miesięcy100,00 zł
 b) powyżej 5.000,00 zł do 20.000,00 zł150,00 zł
 c) powyżej 20.000,00 zł250,00 zł
IV.8Za czynności związane ze zmianą warunków spłat należności Banku z tytułu udzielonych kredytów – sporządzenie ugody.200,00 zł
IV.9Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i in. tytułów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje jako dłużnik.100,00 zł
IV.10Za wydanie odpisu umowy o kredyt.50,00 zł
IV.11Za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej.100,00 zł
IV.12Opłata z tytułu tymczasowego zabezpieczonego kredytu do czasu ustanowienie prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku0,50% (podwyższona marża)
IV.13Za wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit).20,00 zł
IV.14Za wysyłanie zawiadomień o przypadającym terminie spłaty raty kredytu i/lub odsetek (za każde wysłane zawiadomienie).10,00 zł
IV.15Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo).0,20%
nie mniej niż 100 zł
Uwaga:
– prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu,
– w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu.
IV.16Za inne czynności związane z obsługą kredytów np: wydanie zaświadczenia dotyczącego numeru konta, wykreślenia zastawu, przewłaszczenia, spłaty kredytu, itp.50,00 zł

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO