Menu Logowanie

Prowizje i opłaty do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, terminowych lokat oszczędnościowych i oszczędnościowych

III.1Otwarcie rachunku oszczędnościowego.bez opłat
III.2Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rolizczeniowego ROR (miesięcznie).5,00 zł
Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15-tym dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku.
III.3Wpłaty i wypłaty na rachunki.bez opłat
III.4.1Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia rachunku, zastrzeżenie dowodu tożsamosci, książeczki oszczędnościowej, czeku.15,00 zł
III.4.2Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej momencie składania dyspozycji klientem banku30,00 zł
III.5Za zrealizowanie tytułu wykonawczego /dokumentu mającego moc takiego tytułu/ z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank.
 a) pierwszy przelew dotyczący tytułu wykonawczego.20,00 zł
 b) za każdy następny przelew dotyczący tego samego tytułu wykonawczego.5,00 zł
Uwaga : opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika.
III.6Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku, jego wysokości oraz dopisanych odsetek do lokaty itp.20,00 zł
III.7Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit).20,00 zł
III.8Za sporządzenie odpisu obrotów (wydruk historii rachunku bankowego):
III.8.1za rok bieżący10,00 zł
III.8.2za każdy poprzedni rok15,00 zł
II.9Za sporządzenie odpisu:
II.9.1wyciągu bankowego5,00 zł
II.9.2jednego dowodu do wyciągu3,00 zł
III.10Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:
III.10.1za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej10,00 zł
III.10.2wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki15,00 zł
III.10.3przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja )15,00 zł
III.11Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek:
III.11.1prowadzony w Banku,bez opłat
III.11.2prowadzony w innym banku – za jedno polecenie.2,60 zł
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika
III.11.3Przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty.5,00 zł
III.11.4Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika – za złożenie jednego odwołania:
 a) na rachunek w Banku1,00 zł
 b) na rachunek w innym banku.3,50 zł
III.12Stałe zlecenia:
III.12.1Za złożenie dyspozycji stałego zlecenia.5,00 zł
III.12.2Realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony:
 a) w Banku,bez opłat
 b) w innym banku (od każdego przelewu).2,60 zł
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia.
III.12.3Zmiana/odwołanie stałego zlecenia.3,00 zł
III.13Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:
III.13.1za potwierdzenie czeku (od każdego czeku),5,00 zł
III.13.2za wydanie 1 blankietu czekowego,1,00 zł
III.13.3za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.20,00 zł
III.14Upoważnienia na wypadek śmierci:
III.14.1za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie upoważnienia na wypadek śmierci,20,00 zł
III.14.2dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci.20,00 zł
III.15Dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu spadkobrania.20,00 zł
III.16Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank.20,00 zł
III.17Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej terminowej.10,00 zł
III.18Likwidacja lokaty terminowej i z wkładem płatnym na każde żądanie (potwierdzonych książeczką).3,00 zł
III.19Prowizje za realizacje obrotu czekowego w ramach „Porozumienia”. Opłatę uiszcza klient.10,00 zł
Uwaga: nie dotyczy banków zrzeszonych w BPS S.A
III.20Informacja telefoniczna ( na hasło) o stanie ROR
III.20.1akrywacja usługi lub zmiana dyspozycji (jednorazowo)5,00 zł
III.20.2Za informację telefoniczną (na hasło) o stanie RORbez opłat
III.21Rachunki płatne na każde żądanie „a’vista w złotych dla osób fizycznych potwierdzone książeczką oszczędnościową
III.21.1otwarcie i prowadzenie rachunkubez opłat
III.21.2wpłaty i wypłaty gotówkowebez opłat
III.21.3przelew na rachunek w Bankubez opłat
III.21.4wydanie nowej książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie (za drugą o każdą następną książeczkę)10,00 zł
III.21.5wydanie kserokopiii unieważnionej książeczki oszczędnościwoej z wkładem płatnym na każde żądanie10,00 zł
III.21.6likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie3,00 zł
III.22.Za telefoniczne potwierdznie stanu rachunku w ramach Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek a’vista w Zrzeszniu Bnku BPS SA10,00 zł
III.23Rachunki oszczędnościowe „EFEKT”.
III.23.1Otwarcie i prowadzenie rachunku.bez opłat
III.23.2Wpłaty na rachunek.bez opłat
III.23.3Pierwsza wypłata w miesiącu.bez opłat
III.23.4Każda następna wypłata (gotówkowo lub bezgotówkowo)10,00 zł
III.23.5Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu.bez opłat
III.23.6Likwidacja rachunkubez opłat
III.24Rachunki płatne na każde żądanie „a’vista” w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
III.24.1Otwarcie i prowadzenie rachunku.bez opłat
III.24.2Wpłaty i wypłaty gotówkowe.0,30 % nie mniej niż 3,00 zł nie więcej niż 200 zł
III.24.3Przelew na rachunek.
  a) w Bankubez opłat
  b) w innym banku (od każdego przelewu)2,60 zł
III.24.4Wydanie 1 blankietu czekowego.1,00 zł
III.24.5Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.20,00 zł
III.24.6Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu.bez opłat
III.24.7Sporządzenie odpisu wyciągu. 5,00 zł
III.24.8Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu3,00 zł
III.24.9 Likwidacja rachunku.bez opłat
III.25Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecane przez składającego zapytanie40,00 zł

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO