Menu Logowanie

Prowizje i opłaty do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, terminowych lokat oszczędnościowych i oszczędnościowych

III.1Otwarcie rachunku oszczędnościowego.0,00 zł
III.2

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie):
a)ROR, Efekt. Walutowy, Oszczędnościowy
b) Podstawowy Rachunek Płatniczy

5,00 zł
0,00 zł
Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15-tym dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku.
III.3Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki płatnicze: ROR, Walutowy, Oszczędnościowy, Podstawowy Rachunek Płatniczy.0,00 zł
III.4.1Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia rachunku, zastrzeżenie dowodu tożsamości, książeczki oszczędnościowej, czeku.15,00 zł
III.4.2Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej momencie składania dyspozycji klientem banku30,00 zł
III.5Za zrealizowanie tytułu wykonawczego /dokumentu mającego moc takiego tytułu/ z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank.
 a) pierwszy przelew dotyczący tytułu wykonawczego.20,00 zł
 b) za każdy następny przelew dotyczący tego samego tytułu wykonawczego.5,00 zł
Uwaga : opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika.
III.6Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku, jego wysokości oraz dopisanych odsetek do lokaty itp.20,00 zł
III.7Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit).20,00 zł
III.8Za sporządzenie odpisu obrotów (wydruk historii rachunku bankowego):
III.8.1za rok bieżący10,00 zł
III.8.2za każdy poprzedni rok15,00 zł
II.9Za sporządzenie odpisu:
II.9.1wyciągu bankowego5,00 zł
II.9.2jednego dowodu do wyciągu3,00 zł
III.10Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:
III.10.1za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej10,00 zł
III.10.2wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki15,00 zł
III.10.3przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja )15,00 zł
III.11Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek:
III.11.1a) prowadzony w Banku,0,00 zł
III.11.2b)prowadzony w innym banku – za jedno polecenie.
c) Podstawowy Rachunek Płatniczy
2,60 zł
0,00 zł2
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika
III.11.3Przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty.5,00 zł
III.11.4Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika – za złożenie jednego odwołania:
 a) na rachunek w Banku1,00 zł
 b) na rachunek w innym banku.3,50 zł
III.12Stałe zlecenia:
III.12.1Za złożenie dyspozycji stałego zlecenia.5,00 zł
III.12.2Realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony:
 a) w Banku,0,00 zł
 b) w innym banku (od każdego przelewu).
c) Podstawowy Rachunek Płatniczy
2,60 zł
0,00 zł2
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia.
III.12.3Zmiana/odwołanie stałego zlecenia.3,00 zł
III.13Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:
III.13.1za potwierdzenie czeku (od każdego czeku),5,00 zł
III.13.2za wydanie 1 blankietu czekowego,1,00 zł
III.13.3za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.20,00 zł
III.14Upoważnienia na wypadek śmierci:
III.14.1za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie upoważnienia na wypadek śmierci,20,00 zł
III.14.2dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci.20,00 zł
III.15Dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu spadkobrania.20,00 zł
III.16Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank.20,00 zł
III.17Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej terminowej.10,00 zł
III.18Likwidacja lokaty terminowej i z wkładem płatnym na każde żądanie (potwierdzonych książeczką).3,00 zł
III.19Prowizje za realizacje obrotu czekowego w ramach „Porozumienia”. Opłatę uiszcza klient.10,00 zł
Uwaga: nie dotyczy banków zrzeszonych w BPS S.A
III.20Informacja telefoniczna ( na hasło) o stanie ROR
III.20.1aktywacja usługi lub zmiana dyspozycji (jednorazowo)5,00 zł
III.20.2Za informację telefoniczną o stanie ROR0,00 zł
III.21Rachunki płatne na każde żądanie „a’vista w złotych dla osób fizycznych potwierdzone książeczką oszczędnościową
III.21.1otwarcie i prowadzenie rachunku0,00 zł
III.21.2wpłaty i wypłaty gotówkowe0,00 zł
III.21.3przelew na rachunek w Banku0,00 zł
III.21.4wydanie nowej książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie (za drugą o każdą następną książeczkę)20,00 zł
III.21.5wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na każde żądanie10,00 zł
III.21.6likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie3,00 zł
III.22Za telefoniczne potwierdzenie stanu rachunku w ramach Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek a’vista w Zrzeszeniu Banku BPS SA10,00 zł
III.23Rachunki oszczędnościowe „EFEKT”.
III.23.1Otwarcie i prowadzenie rachunku.0,00 zł
III.23.2Wpłaty na rachunek.0,00 zł
III.23.3Pierwsza wypłata w miesiącu.0,00 zł
III.23.4Każda następna wypłata (gotówkowo lub bezgotówkowo)10,00 zł
III.23.5Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu.0,00 zł
III.23.6Likwidacja rachunku0,00 zł
III.24Rachunki płatne na każde żądanie „a’vista” w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
III.24.1Otwarcie i prowadzenie rachunku.0,00 zł
III.24.2Wpłaty i wypłaty gotówkowe.0,30 % nie mniej niż 3,00 zł nie więcej niż 300 zł
III.24.3Przelew na rachunek.
 a) w Banku0,00 zł
 b) w innym banku (od każdego przelewu)
c) Podstawowy Rachunek Płatniczy
2,60 zł
0,00 zł2
III.24.4Wydanie 1 blankietu czekowego.1,00 zł
III.24.5Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.20,00 zł
III.24.6Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu.0,00 zł
III.24.7Sporządzenie odpisu wyciągu.5,00 zł
III.24.8Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu3,00 zł
III.24.9Likwidacja rachunku.0,00 zł
III.25Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecane przez składającego zapytanie40,00 zł
III.26Opłata za zamianę rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego ROR na Podstawowy Rachunek Płatniczy20,00 zł

2 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach oraz niektórych innych ustaw art. 59 ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank Pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO