Menu Logowanie

Prowizje i opłaty do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, terminowych lokat oszczędnościowych i oszczędnościowych

III.1Otwarcie rachunku oszczędnościowego.0,00 zł
III.2

Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie):
a)ROR, Efekt. Walutowy, Oszczędnościowy
b) Podstawowy Rachunek Płatniczy
3) konto Junior

5,00 zł
0,00 zł
0,00zł
Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15-tym dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku.
III.3Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki płatnicze: ROR, Walutowy, Oszczędnościowy, Junior, Podstawowy Rachunek Płatniczy.0,00 zł
III.4.1Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia rachunku, zastrzeżenie dowodu tożsamości.15,00 zł
III.4.2Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej momencie składania dyspozycji klientem banku30,00 zł
III.5Za zrealizowanie tytułu wykonawczego /dokumentu mającego moc takiego tytułu/ z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank.
 a) pierwszy przelew dotyczący tytułu wykonawczego.20,00 zł
 b) za każdy następny przelew dotyczący tego samego tytułu wykonawczego.5,00 zł
Uwaga : opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika.
III.6Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku, jego wysokości oraz dopisanych odsetek do lokaty itp.20,00 zł
III.7Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit).20,00 zł
III.8Za sporządzenie odpisu obrotów (wydruk historii rachunku bankowego):
III.8.1za rok bieżący10,00 zł
III.8.2za każdy poprzedni rok15,00 zł
II.9Za sporządzenie odpisu:
II.9.1wyciągu bankowego5,00 zł
II.9.2jednego dowodu do wyciągu3,00 zł
III.10Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:
III.10.1za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej10,00 zł
III.10.2wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki15,00 zł
III.10.3przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja )15,00 zł
III.11Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek:
III.11.1a) prowadzony w Banku,0,00 zł
III.11.2b)prowadzony w innym banku – za jedno polecenie.
c) Podstawowy Rachunek Płatniczy
2,60 zł
0,00 zł2
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika
III.11.3Przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty.5,00 zł
III.12Stałe zlecenia:
III.12.1Za złożenie dyspozycji stałego zlecenia.5,00 zł
III.12.2Realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony:
 a) w Banku,0,00 zł
 b) w innym banku (od każdego przelewu).
c) Podstawowy Rachunek Płatniczy
d) konto Junior
2,60 zł
0,00 zł2
0,00 zł
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia.
III.12.3Zmiana/odwołanie stałego zlecenia.3,00 zł
III.13Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:
III.13.1za potwierdzenie czeku (od każdego czeku),5,00 zł
III.13.2za wydanie 1 blankietu czekowego,1,00 zł
III.13.3za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.20,00 zł
III.14Upoważnienia na wypadek śmierci:
III.14.1za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie upoważnienia na wypadek śmierci,20,00 zł
III.14.2dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci.20,00 zł
III.15Dokonanie z rachunku wypłaty z tytułu spadkobrania.20,00 zł
III.16Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank.20,00 zł
III.17Wydanie kserokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej terminowej.10,00 zł
III.18Likwidacja lokaty terminowej i z wkładem płatnym na każde żądanie (potwierdzonych książeczką).3,00 zł
III.19Informacja telefoniczna ( na hasło) o stanie ROR
III.19.1aktywacja usługi lub zmiana dyspozycji (jednorazowo)5,00 zł
III.19.2Za informację telefoniczną o stanie ROR0,00 zł
III.20Rachunki oszczędnościowe „EFEKT”.
III.20.1Otwarcie i prowadzenie rachunku.0,00 zł
III.20.2Wpłaty na rachunek.0,00 zł
III.20.3Pierwsza wypłata w miesiącu.0,00 zł
III.20.4Każda następna wypłata (gotówkowo lub bezgotówkowo)10,00 zł
III.20.5Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu.0,00 zł
III.20.6Likwidacja rachunku0,00 zł
III.21Rachunki oszczędnościowe w złotych dla Rad Rodziców i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
III.21.1Otwarcie i prowadzenie rachunku.0,00 zł
III.21.2Wpłaty i wypłaty gotówkowe.0,30 % nie mniej niż 3,00 zł nie więcej niż 300 zł
III.21.3Polecenie przelew na rachunek (ELIXIR)
 a) wewnętrznego w Banku0,00 zł
 b) w innym banku (od każdego przelewu)
c) Podstawowy Rachunek Płatniczy
d) konto Junior
2,60 zł
0,00 zł2
0,00 zł
III.21.4Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu.0,00 zł
III.21.5Sporządzenie odpisu wyciągu.5,00 zł
III.21.6Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu3,00 zł
III.21.7Likwidacja rachunku.0,00 zł
III.22Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecane przez składającego zapytanie40,00 zł
III.26Opłata za zamianę rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego ROR na Podstawowy Rachunek Płatniczy20,00 zł

2 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach oraz niektórych innych ustaw art. 59 ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank Pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO