Menu Logowanie

Prowizje i opłaty do rachunków rozliczeniowych

II.1Za otwarcie rachunku rozliczeniowego, chyba że umowa stanowi inaczej:
II.1.1bieżącego,bez opłat
II.1.2pomocniczego,bez opłat
II.1.3dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony celbez opłat
II.1.4VAT bez opłat
II.2Za prowadzenie rachunku rozliczeniowego, chyba że umowa stanowi inaczej:
II.2.1bieżącego i pomocniczego od każdego rachunku (miesięcznie),20,00 zł
II.2.2dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel (miesięcznie),10,00 zł
II.2.3rolniczego (miesięcznie)5,00 zł
II.2.4VAT bez opłat
II.3Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia rachunku rozliczeniowego.15,00 zł
II.4Prowizje od wpłat gotówkowych oraz od przelewów na rachunki bankowe:
II.4.1Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone przez Bank, chyba że umowa stanowi inaczej.bez opłat
II.4.2Wypłaty z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank, chyba że umowa stanowi inaczej0,30 %
nie mniej niż 3,00 zł
nie więcej niż 300 zł
II.4.3Wpłaty na rachunki bankowe rolniczebez opłat
II.4.4Wypłaty na rachunkach bankowych rolniczych.0,30 %
nie mniej niż 2,50 zł
nie więcej niż 200 zł
II.4.5Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank (w systemie ELIKSIR) – od każdego przelewu.
 1) do kwoty 1.000 zł3,00 zł
 2) powyżej kwoty 1.000 zł0,50% nie więcej niż 200 zł
II.4.6Wpłaty gotówkowe na konto ZUS (od każdego przelewu)10,00 zł
II.4.7Wpłata na konto MZK (opłata za wodę i kanalizację)1,00 zł
II.4.8Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET (przelew ekspresowy)30,00 zł
II.5Za sporządzenie odpisu obrotów (wydruk historii rachunku) z jednego rachunku bankowego:
II.5.1za rok bieżący10,00 zł
II.5.2za każdy poprzedni rok15,00 zł
Uwaga : opłaty nie pobiera się , jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyna operacją jest dopisanie odsetek.
II.6Za sporządzenie odpisu:
II.6.1wyciągu bankowego5,00 zł
II.6.2jednego dowodu do wyciągu3,00 zł
Uwaga : za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej.
II.7Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego z określeniem wielkości obrotów.30,00 zł
II.8Za przelewy z rachunków:
II.8.1na rachunki bankowe prowadzone przez Bankbez opłat
II.8.2na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki od każdej dyspozycji.2,60 zł
II.9Stałe zlecenia:
II.9.1Za złożenie dyspozycji stałego zlecenia.5,00 zł
II.9.2Realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony:
 a) w Banku,bez opłat
 b) w innym banku (od każdego przelewu).2,60 zł
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia.
II.9.3Zmiana/odwołanie stałego zlecenia.3,00 zł
II.10Za wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia wykonania przelewu.20,00 zł
II.11Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank.30,00 zł
II.12Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit).20,00 zł
II.13Za zrealizowanie tytułu wykonawczego /dokumentu mającego moc takiego tytułu/ z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank.
 a) za pierwszy przelew dotyczący tytułu wykonawczego.20,00 zł
 b) za każdy następny przelew dotyczący tego samego tytułu wykonawczego.5,00 zł
Uwaga : opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika.
II.14Za otwarcie akredytywy krajowej.1,00 %
II.15Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek:
II.15.1prowadzony w Banku,bez opłat
II.15.2prowadzony w innym banku – za jedno polecenie.2,60 zł
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika
II.15.3Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty.3,00 zł
II.16Czynności związane z obsługą rachunków rozliczeniowych:
II.16.1za wydanie 1 blankietu czekowego,1,00 zł
II.16.2za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.20,00 zł
II.17.1Aktywacja usługi telegonicznej (na hasło)5,00 zł
II.17.2Za informację telefoniczną (na hasło) o stanie rachunku rozliczeniowego (miesięcznie)bez opłat

 

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO