Menu Logowanie

Kredyty pomostowe dla firm i instytucji

Kredyty pomostowe na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Unia Biznes i Unia Super Biznes.

Skorzystaj z funduszy unijnych przy naszej pomocy. Przedmiotem kredytowania pomostowego mogą być projekty podejmowane w latach 2007-2015, współfinansowane z dotacji.

 

Kim mogą być wnioskodawcy?

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, lub rolnicy i domownicy w rozumieniu ustawy o KRUS;
 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, lub gospodarstwa rolne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, lub jednostki, dla których organem założycielskim jest JST;
 • organizacje pozarządowe i inni Beneficjenci Programów.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu pomostowego jest:

 • posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej;
 • posiadanie przez Wnioskodawcę udziału środków własnych w wysokości nie mniej niż 15% planowanego kosztu realizacji projektu z uwzględnieniem zapisów w wytycznych dotyczących poszczególnych działań w ramach danych programów krajowych/regionalnych lub wspólnotowych;
 • spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań właściwego Programu.

Podstawowe parametry kredytów pomostowych:

 • waluty kredytu – PLN,
 • okres kredytowania:
  • kredyty krótkoterminowe – z okresem kredytowania do 1 roku,
  • kredyty średnioterminowe – z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
  • kredyty długoterminowe – z okresem kredytowania powyżej 3 lat maksymalnie do 10 lat.
 • wkład własny – kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy z wyjątkiem projektów, przy których właściwy Program dopuszcza brak udziału własnego Kredytobiorcy w ich finansowaniu.
 • spłata kredytu:
  • w części refinansowanej – w dniu wpływu środków z cesji umowy dotacji, przekazanych do Banku przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia,
  • w części nierefinansowanej – zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu,
 • zabezpieczenie:
  • podstawowym zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji. Refinansowana część kredytu pomostowego zostaje spłacona bezpośrednio przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia, w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, jako refundacja zaakceptowanej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych.
  • pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku, gdy Kredytobiorca posiada rachunek bankowy, o ile nie narusza to zawartych wcześniej przez Kredytobiorcę umów.
  • oprócz powyższych zabezpieczeń dopuszcza się wszystkie formy zabezpieczenia wymienione w wewnętrznych przepisach Banku, dotyczących prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku.

Zapraszamy do naszych placówek – nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO