Menu Logowanie

Rachunki rozliczeniowe dla rolników

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe:

 1. bieżące i pomocnicze w złotych,
 2. inne na wyodrębnione cele w złotych,
 3. rachunki wspólne dla osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą rolniczą oraz dla jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie w związku ze wspólnym wykonywaniem zadań publicznych, w tym realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

1. Rachunki bieżące

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością rolniczą. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez Bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych. Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.

Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek odbywa się na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

2. Rachunki pomocnicze

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych. Środki gromadzone na rachunku bankowym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwalą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków na rachunku odbywa się na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Oprocentowanie rolniczych rachunków rozliczeniowych – zmienne: 0,00 % w skali roku.

W ramach rachunków rozliczeniowych bieżących dla rolników dostępna jest usługa HOME BANKING.

Co to jest home banking?
Nowoczesny system Elektronicznej Bankowości, umożliwia rolnikowi posiadającemu rachunek bieżący rolniczy w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym bezpośrednią komunikację z Bankiem za pomocą łączy telefonicznych.

W czym pomaga home banking?

 • wspomaga efektywne zarządzanie firmą stwarzając możliwości:
 • szybkiego dostępu do informacji o dokonanych operacjach i wysokości salda na koncie,
 • oszczędności czasu przeznaczonego na dostarczenie dokumentów do Banku w tradycyjny sposób,
 • dokonywania księgowań w formie polecenia przelewu wprost z siedziby firmy,
 • raportowania dokonanych przelewów,
 • wymiany korespondencji klient – bank – klient,
 • przesyłania informacji na temat produktów bankowych.

Jaki jest poziom bezpieczeństwa?

 • dostęp do programu zabezpieczony jest hasłem (każdy użytkownik ma odrębne, znane tylko jemu hasło) oraz kluczem prywatnym (na płycie CD lub dyskietce),
 • użytkownikom nadawane są indywidualne prawa dostępu do poszczególnych opcji systemu, które są niedostępne dla innego operatora lub klienta systemu.

Jakie są wymagania techniczne?
Aby skorzystać z usługi home banking należy posiadać:

 • komputer PC procesor min. 300 MHz, 64 MB RAM i ok. 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • dowolny system operacyjny: Windows ’95 , ’98, Windows 2000, Winows XP,
 • modem standardowy analogowy lub cyfrowy,
 • bezpośrednią linię telefoniczną obsługującą modem.

Dowiedz się więcej o usłudze Internet Banking oraz zobacz instrukcję obsługi Internet Banking (kliknij aby przeczytać więcej)

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO