Menu Logowanie

Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym
o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego”
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym” dostępny jest w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bskazimierzdolny.pl

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:
W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebrań Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.
Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

3. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”
W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Załączniki: 

Polityka w zakresie Ładu Korporacyjnego. pdf

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym.pdf

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO