Menu Logowanie

Kredyty dla rolników

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym posiada bogatą ofertę produktów kredytowych, która umożliwi Państwu finansowanie zarówno bieżącej działalności rolniczej, jak i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Dzięki środkom z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa możliwe jest kredytowanie niektórych inwestycji na wyjątkowo korzystnych warunkach.

Bank Spółdzielczy udziela szerokiej gamy kredytów dla rolników, w tym m. in.:

 • Kredyty obrotowe

  na bieżące potrzeby związane z działalnością rolniczą udzielany jest w rachunku kredytowym. Kredyt udzielany jest na uzupełnienie środków własnych Klienta celem finansowania środków obrotowych (materiałów, towarów, usług). Wysokość oprocentowania uzależniona od rodzaju kredytu oraz okresu spłaty.

 • Kredyty inwestycyjne

  udzielane są na finansowanie zakupu, budowy, modernizacji i remontu środków trwałych oraz zakupu nieruchomości. Klient powinien posiadać udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację akceptowanych przez Bank płatności składanych przez Klienta.

 • Kredyt w rachunku bieżącym

  przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący , na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do 1 roku.

 • Kredyty NAWOZY

  przeznaczony jest na zakup nawozów. Maksymalna kwota uzależniona jest od powierzchni gospodarstwa (1.500,00 zł/ha).

 • Kredyty CHMIEL

  przeznaczony jest na uprawę chmielu. Maksymalna kwota uzależniona jest od powierzchni uprawy chmielu (4.000,00 zł/ha).

 • Kredyty SUSZA

  przeznaczony jest na odnowienie plantacji wieloletnich. Maksymalna kwota uzależniona jest od powierzchni gospodarstwa (2.500,00 zł/ha).

 • Kredyt NA WZNOWIENIE PRODUKCJI ROLNEJ

  udzielany jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej zgodnie z obowiązującym wykazem Ministerstwa Rolnictwa (Dz. U. z 1995 Nr 13 poz. 60 z późn. zm.). Dokonane zakupy środków należy udokumentować w terminie 3 miesięcy od pobrania kredytu fakturami VAT w co najmniej 50%. Kwota kredytu ustalana jest na podstawie „Opinii Wojewody dotyczącej zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęską…” i nie może być wyższa niż kwota obniżenia dochodu w wyniku klęski.

 • Kredyty pomostowe

  przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programów unijnych.

Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje wyjątkowo korzystnie oprocentowane kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej przez ARiMR akcji kredytowej i limitu dopłat, szczegółowe warunki dotyczące udzielania kredytów preferencyjnych określa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym udziela w szczególności kredytów z linii:

 • nIP – inwestycje podstawowe – kredyt udzielany na realizacje inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat.
 • nKZ – grunty rolne – kredyt na zakup ziemi w celu stworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego. Maksymalny okres kredytowania do 15 lat.
 • nMR – młody rolnik – przeznaczony na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego. Maksymalny okres kredytowania do 15 lat. Wiek wnioskodawcy nie może przekraczać 40 lat.
 • nKL – klęska żywiołowa – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską żywiołową. Okres kredytowania nie może przekroczyć 4 lat.
 • Inne linie preferencyjne – określone zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym. Należne bankowi oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę jest zróżnicowane w zależności od rodzaju kredytu.

 Oznaczenia symboli linii kredytowych
nIPKredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
nMRKredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.
nKZKredyty na zakup gruntów rolnych.
nGPKredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
nNTKredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie.
nBR10Kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”.
nBR13Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”.
nBR14Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”.
nBR15Kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa”.
nKL01Kredyty klęskowe inwestycyjne.
nKL02Kredyty klęskowe obrotowe.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

RODZAJ KREDYTUOPROCENTOWANIE
1. ROLNICY
1.1. Kredyt KLĘSKOWY6,50 %
1.2. Kredyt NAWOZY8,00 %
1.3. Kredyt CHMIEL8,00 %
1.4. Kredyt SUSZA – z okresem spłaty do 3 lat8,00 %
1.5. Kredyt inwestycyjnyWIBOR 3M + marża 3,80 p.p.
1.6. Kredyt obrotowyWIBOR 3M + marża 4,20 p.p.
1.7. Kredyt w rachunku rozliczeniowym8,95 %
1.10Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR (oprocentowanie ustalane zarządzeniem Prezesa ARiMR):
2. PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI
2.1. Kredyty inwestycyjne: 1) do 5 latWIBOR 3M + marża 3,50 p.p.
2) powyżej 5 latWIBOR 3M + marża 3,40 p.p.
2.2. Kredyt obrotowyWIBOR 3M + marża 3,80 p.p.
2.3. Kredyt w rachunku rozliczeniowym8,00 %
3. POZOSTAŁE KREDYTY
3.1. Kredyty pomostowe: 
2) UB i USB 2015WIBOR 3M + marża 3,50 p.p.
3.2. Kredytowa linia hipoteczna.WIBOR 3M + marża 3,50 p.p.
4. KREDYTY PRZETERMINOWANE
4.1. Dla umów zawartych od dn. 01.01.2016 roku – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie.22,50 %
4.2. Dla umów zawartych do dn. 31.12.2015 roku – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.25,00 %
Wysokość oprocentowania ulega zmianie w przypadku każdorazowej zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP lub stopy kredytu lombardowego NBP.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO