Menu Logowanie

RODO

Inspektor Ochrony Danych – Małgorzata Wolska

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) zwane RODO.
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
1. Co to jest RODO?
Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  ono m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?
Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.
3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych jest Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym siedzibą w Kazimierzu Dolnym, adres: 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 14, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000101313, NIP 716-00-18-165, REGON: 000501653. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych, telefonicznie pod numerem telefonu +48 81 8810170 lub z inspektorem ochrony danych
5. Jak mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych?
Z inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Kazimierzu Dolnym mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bskazimierzdolny.pl
6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
2) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
3) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
4) wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
5) w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?
Bank przetwarza dane:
1) związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
2) dane transakcyjne,
3) dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
5) dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
6) dane audiowizualne (przy realizacji usług kartowych mogą być nagrywane rozmowy oraz obraz z monitoringu dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).
8. Kto jest odbiorcą moich danych?
Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
1) Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
2) Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
3) Związek Banków Polskich,
4) Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
5) Komisja Nadzoru Finansowego,
6) spółki Grupy BPS,
7) banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
8) podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
11. Jakie uprawnienia mi przysługują?
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2) do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
12. Do kogo mogę wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Administrator danych osobowych – Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym

Załączniki:

Wniosek dotyczący realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane w Banku zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).pdf

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw Klienta w zakresie danych osobowych.pdf

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO