Menu Logowanie

Kredyty dla firm

Oferujemy kredyty dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Oferta kredytowa Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym została stworzona z myślą o ułatwieniu Państwu finansowania zarówno potrzeb bieżących jak i planowanych w przyszłości przedsięwzięć inwestycyjnych.

W ofercie posiadamy m.in. następujące kredyty:

 • Kredyty obrotowe

  udzielane są na finansowanie bieżącej działalności związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz z procesem rozliczeń pieniężnych. Mogą być udzielane na sfinansowanie zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych i należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami, oraz zmianę struktury zobowiązań.

  1. kredyt w rachunku kredytowym

   – kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, wypłata jednorazowo lub w transzach. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.

  2. kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

   kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań kredytobiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu. Wysokość kredytu uzależniona jest od obrotów i sald na rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy

   • krótkoterminowe (do 1 roku),
   • średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat),
   • długoterminowy (od 3 do 5 lat),
  3. kredyt płatniczy

   kredyt płatniczy udzielany jest kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, pokrycia udzielonych kredytobiorcy przez bank gwarancji i poręczeń. Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty. Kredyt płatniczy jest udzielany do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz średnich dziennych wpływów, na rachunek bieżący kredytobiorcy w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu. Kredyt jest udzielany na okres do 30 dni. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji kredytobiorcy w formie bezgotówkowej.

 • Kredyty inwestycyjne

  kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, wnoszonych w szczególności w formie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia, zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej, zakupionych materiałów i urządzeń.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO