Menu Logowanie

WIRON zastąpi WIBOR – informacje dla klientów

WIRON zastąpi WIBOR – informacje dla klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten
stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów
produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś
warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON.

Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym
etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem
pozostają bez zmian i są w pełni wiążące.

Najważniejsze, co musisz wiedzieć o WIRON:
– Zrzeszenie BPS, do którego należy Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym, uczestniczy w
pracach nad reformą wskaźników referencyjnych.
– Aktualnie klienci naszego banku nie muszą podejmować żadnych działań związanych z
publikacją nowego wskaźnika – WIRON.
– W najbliższym czasie nie będziemy wprowadzać żadnych zmian w obowiązujących umowach
kredytowych. Ustawowa zmiana istniejących umów kredytowych planowana jest dla całego
sektora bankowego dopiero na rok 2025.

Kto pracuje nad zmianą wskaźników referencyjnych?

Na wniosek uczestników rynku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) powołał Narodową
Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). W jej skład wchodzą m.in.
przedstawiciele:
– banków działających na polskim rynku, w tym Banku BPS reprezentującego Zrzeszenie BPS,
do którego należy nasz Bank,
– funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych, leasingowych, emitentów obligacji,
– UKNF, NBP, Ministerstwa Finansów, BFG,
– GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.

Z czego wynika zastąpienie wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON?

Zmiana wskaźnika referencyjnego jest częścią szerzej zachodzących zmian na rynkach finansowych,
nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej i USA. W ostatnich latach widać trend opierania
wskaźników o depozyty jednodniowe, tzw. overnight. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już
miejsce w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.

WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty
jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis wskaźnika znajduje się na stronie: https://gpwbenchmark.pl/opisy_indeksow

Jak wygląda harmonogram zmian?

– 1 grudnia 2022 roku WIRON stał się kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy
procentowej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/1011, tzw. Rozporządzenia BMR. Oznacza to, że jest regularnie wyliczany i publikowany
przez GPW Benchmark, czyli administratora wskaźnika WIBOR, spółki zależnej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Banki mogą go już stosować w swoich transakcjach
na stopę procentową zawieranych na rynku międzybankowym.
– Banki mogą wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON równolegle z dotychczas
oferowanymi kredytami na WIBOR. Należy spodziewać się, że w ofercie różnych banków
kredyty oparte o WIRON będą stopniowo pojawiały się w 2023 i 2024 roku.
– W 2023 roku wszystkie banki na rynku będą prowadzić prace związane z dostosowaniem
systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania
klientom wszystkich typów produktów finansowych stosujących indeks WIRON.
– W 2024 roku możliwa powinna być emisja obligacji, także tych korporacyjnych i
samorządowych, stosujących indeks WIRON.
– Do końca 2024 roku dokona się zmiana polskich i unijnych aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie wskaźnika WIRON.
– Ustawowa zamiana wskaźnika referencyjnego na WIRON w kredytach opartych na wskaźniku
WIBOR oraz zaprzestanie opracowywania wskaźników WIBOR i WIBID zaplanowana jest na
rok 2025.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest WIBOR i w jaki sposób jest wyznaczany?
WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że
jest to cena (czyli oprocentowanie), po jakiej banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek na tzw. rynku
międzybankowym. W praktyce odbywa się to w postaci tzw. kwotowań wiążących: bank zobowiązuje
się do zawarcia transakcji po podanej cenie.
Sytuacja na rynku jest dynamiczna, dlatego wskaźnik WIBOR jest ustalany codziennie. Proces ten jest
stale monitorowany, nadzorowany, kontrolowany, poddawany wewnętrznym i zewnętrznym
audytom. Administratorem wskaźnika WIBOR jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy Papierów
Wartościowych: https://gpwbenchmark.pl/.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie z 6 grudnia 2022 r. potwierdził, że
opracowywanie wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR, stosowanego w Polsce przez
banki i inne podmioty nadzorowane, odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/1011.

2. Czy nowy wskaźnik referencyjny WIRON zmieni koszty kredytów?
Koszt kredytów, zarówno tych hipotecznych, gotówkowych, jak i tych dla przedsiębiorstw, zależy w
największym stopniu od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Kiedy rosną stopy
procentowe, rosną również koszty kredytów. W ostatnim roku stopy procentowe były podnoszone
wielokrotnie, ponieważ jest to główna metoda walki z inflacją.
Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem
jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, nie zaś zmiana kosztów
kredytów. Dodatkowo przy przejściu ze stawki WIBOR na WIRON w aktualnych umowach
kredytowych zastosowany zostanie specjalny mechanizm kompensacyjny, którego wysokość poda w
rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Do zmian tych dojdzie w 2025 roku, a szczegóły są
dopracowywane przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR).

3. Czy muszę podpisać z bankiem nową umowę uwzględniającą WIRON?
Nie. Nie musisz podejmować żadnych działań. Wszystkie Twoje umowy z Bankiem Spółdzielczym w
Kazimierzu Dolnym pozostają w mocy. Aktualnie WIRON nie ma wpływu na koszty Twojego kredytu.

4. Kiedy będzie możliwość skorzystania z produktów opartych o WIRON?
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym przygotowuje się obecnie w zakresie systemów
informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do oferowania klientom wszystkich
typów produktów finansowych stosujących wskaźnik WIRON. O wszystkim będziemy informować na
bieżąco.

5. Czy WIRON jest lepszy niż WIBOR?
Reforma wskaźnika referencyjnego jest spowodowana zmianami na rynkach finansowych. Jej celem
jest dostosowanie rynku polskiego do trendów międzynarodowych, które przynoszą dominację
wskaźników opartych o depozyty jednodniowe. Zmiany wskaźników referencyjnych miały już miejsce
w przypadku euro, dolara, funta brytyjskiego czy franka szwajcarskiego.
WIRON – Warsaw Interest Rate Overnight – to wskaźnik referencyjny oparty właśnie o depozyty
jednodniowe w bankach od instytucji finansowych i dużych przedsiębiorstw.

6. Kto kontroluje wskaźniki referencyjne w Polsce?
Każdy wskaźnik referencyjny, zarówno WIBOR jak i WIRON, musi być zgodny z Rozporządzeniem
BMR. Jest to dokument przyjęty w 2018 roku przez Parlament Europejski i Radę UE, określa zasady
opracowywania wskaźników referencyjnych, a także ramy działania administratorów stawek
referencyjnych, podmiotów dostarczających dane oraz podmiotów wykorzystujących stawki w
produktach finansowych (czyli m.in. banków).
Administratorem wskaźników referencyjnych w Polsce jest GPW Benchmark, spółka zależna Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrolowana przez KNF.
Proces wyznaczania WIBOR i WIRON w pełni podlega kontroli KNF.

Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym.

Projekt i realizacja: AWESO